Absolutorium dla wójta

Udostępnij:

Podczas XXXII sesji Rady Gminy Michałowice zadaniem radnych było m.in. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za ubiegły rok. Radni w czasie obrad Komisji budżetu i finansów, Komisji spraw społecznych oraz Komisji gospodarki komunalnej i przestrzennej mogli szczegółowo przeanalizować sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 2017 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r., wydając opinię.

Podczas sesji, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami tych komisji, jak również stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia br. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, radni Gminy Michałowice pozytywnie ocenili działalność wójta, udzielając mu absolutorium. Krzysztof Grabka uzyskał aprobatę w sumie już 9 raz, licząc wszystkie kadencje. Za przyjęciem ubiegłorocznych sprawozdań finansowych było 12 radnych, a 3 – przeciw. Takim samym stosunkiem głosów zakończyło się głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium.

A. Kopczyński

fot. Gmina Michałowice

Udostępnij:

Komentarze