Burmistrz piastowa uzyskał absolutorium

Udostępnij:

Wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium skierowała do Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna, która dokonała analizy i oceny wykonania budżetu Miasta Piastowa pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Radni Piastowa na sesji w 22 czerwca jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Grzegorzowi Szuplewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Piastowa za 2017 rok.
Uchwalony na 2017 rok budżet zakładał na początku dochody i wydatki na poziomie ponad 87 mln zł. Po zmianach, do do końca roku 2017, plan dochodów został zwiększony o prawie 11 mln, a plan wydatków zwiększono o ponad 21,5 mln zł. Ustalono, że powstały deficyt pokryją przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolne środki. Znaczną pozycją po stronie wydatków stanowiły wydatki na oświatę – to prawie 40 mln zł. Subwencja oświatowa stanowiła niecałe 18 mln. Na wydatki inwestycyjne i majątkowe miasta w 2017 r. przeznaczono niemal 20 mln zł – to o prawie 3 mln zł więcej niż w roku 2016.
Listę zrealizowanych projektów budżetowych znajdziecie na stronie www.pisatow.pl

A. Kopczyński

fot. archiwum

Udostępnij:

Komentarze