Jest dofinansowanie na P+R w Piastowie

Udostępnij:

Są kolejne, bardzo pozytywne dla Piastowa wieści – niemal 6,8 mln zł dofinansowania zostanie skierowane do naszego miasta na realizację projektu pn.: ” Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów” w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

To kolejne działanie mające na celu poprawę powietrza w naszym mieście. Cieszy to nas ogromnie, bo choć wniosek, złożony przez Miasto Piastów na początku kwietnia tego roku, został bardzo wysoko oceniony – 92,93 punkty na 99,00 możliwych, to trafił na listę rezerwową projektów do dofinansowania. Ostatecznie Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o zwiększeniu poziomu alokacji. Dzięki temu piastowski projekt budowy centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź”  otrzyma duże wsparcie finansowe.

Wartość projektu to 8 499 320,00 zł.
Wartość dofinansowania to 6 799 456,00 zł.
Planowany termin realizacji projektu to 31.12.2020 r.

W ramach działania planowana jest budowa dwóch parkingów P+R posiadających miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe dla rowerów, jak również budowę schodów i wind, które umożliwią połączenie peronów stacyjnych z istniejącym wiaduktem, co umożliwi komunikację z peronami stacji kolejowej, osobowej Piastów. Poza robotami budowlanymi zaplanowano także wykonanie odwodnienia, oświetlenia, punktów ładowania rowerów elektrycznych i inne prace poprawiające estetykę otoczenia.

Wartość projektu: 8 499 320,00 PLN
Wartość dofinansowania: 6 799 456,00 PLN
Planowany termin realizacji projektu do dnia 31.12.2020 r.

Obecni władze miasta przygotowują się do podpisania z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowy w tym zakresie.
Liczymy, że realizacja całego zadnia  przebiegnie bez utrudnień i ostatecznie piastowianie będą mogli korzystać ze wszystkich udogodnień tego projektu z pożytkiem dla środowiska.

Źródło: UM w Piastowie

Udostępnij:

Komentarze